HIỆP ĐỊNH, THỎA THUẬN, BẢN GHI NHỚ GIỮA HAI NƯỚC:

- Hiệp định hợp tác văn hoá-khoa học (1992);

- Hiệp định hỗ tương tư pháp (1993);

- Hiệp định khuyến khích bảo hộ đầu tư (1994);

- Hiệp định tránh đánh thuế trùng (1994);

- Hiệp định hợp tác vận tải biển (1995),

- Các Hiệp định giảm nợ cho Việt Nam (1991-1996),

- Nghị định thư rà soát các Hiệp định đã ký (2000);

- Hiệp định hợp tác chống tội phạm có tổ chức (7/2003);

- Hiệp định chuyển giao và nhận trở lại công dân hai nước (4/2004);

- Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn và thị trường nông sản (1/2005);

- Thoả thuận hợp tác giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam và Ba Lan cho các năm 2005-2008;

- Thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa hai Bộ Quốc phòng (9/2010);

- Nghị định thư hợp

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​